DBT för barn och ungdomar

DBT för ungdomar

Text: Marianne Lundahl
DBT-teamet för barn och ungdomar, Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

DBT för ungdomar är en modifierad och åldersanpassad version av standard DBT för vuxna och erbjuds tonåringar mellan 13-18 år. Metoden är utvecklad av Alec L Miller och Jill Rathus i samarbete med behandlingsmodellens grundare, prof. Marsha Linehan, och riktar sig till ungdomar med en mångfacetterad problembild innefattande svårigheter att hantera och reglera känslor och beteenden, impulsivitet, depression, ångest, suicidala beteenden och/eller självskadebeteenden m.m. Forskning visar att behandlingsmetoden är effektiv och ger goda resultat vad gäller att minska suicidalt beteende, självskadehandlingar, depression, samt symtom som faller inom ramen för emotionell instabil personlighetsstörning (Mehlum et al., 2014; Grooves et al., 2012; Rathus & Miller, 2002). Diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) ställs inte för personer under 18 år, dock går EIPS liknande symtom, att finna redan tidigt i ungdomsåren och via forskning har uppmärksammats att tidig upptäckt, samt tidig intervention och behandling, kan vara till stor hjälp och förhindra att problematiken befästs i vuxen ålder.

 

Behandlingsupplägg

Behandlingsupplägget följer i stort standard DBT, dock med en del modifieringar:

Behandlingslängden i färdighetsträningen har kortats ned från ett år till 16 veckor och språk, övningar, samt arbetsmaterial har förenklats och åldersanpassats. Individualterapin kan dock pågå längre.

Antalet färdigheter som lärs ut i varje modul  (Medveten närvaro, Relationsfärdigheter, Känsloreglering, Att stå ut när det är svårt/Krisfärdigheter ) har reducerats och en extra modul, Walking the middle path – Den gyllene medelvägen har lagts till (Rathus & Miller, 2007). Modulen fokuserar på dialektik och dialektiska dilemman som är ungdomsrelaterade, att förbättra kommunikationen genom validering och “Jag- budskap”, samt hjälpa föräldrar och anhöriga uppmärksamma och förstärka positiva beteenden hos ungdomen.
Föräldrar och/eller andra viktiga familjemedlemmar eller vuxna, deltar aktivt och inkluderas i behandling och i färdighetsträning via deltagande i 

 • ”Multi Family Skills Training Group”, färdighetsträning där både ungdom och förälder/föräldrar deltar ( Samma material används)  eller……
 •  Färdighetsträning i grupp för föräldrar, motsvarande ungdomarnas färdighetsträning, med fokus på färdigheter riktade till föräldrarna, Ca 12 sessioner, (Föräldramaterial, fritt översatt och omarbetat efter Fruzetti och Miller).Familjemedlemmar erbjuds också möjlighet till telefonkonsultation med färdighetstränare för hjälp med generalisering av färdigheterna de lärt sig i färdighetsträningsgruppen. (Miller et al., 2007).

 

Behandlingskanaler 

 • Individualterapi – en timme i veckan – Agenda utifrån veckokort och målhierarki, kedjeanalys relaterat till problembeteende, fokusera på färdigheter att väva in i kedjan, öva färdigheter i sessionen och som hemuppgift.
 • Färdighetsträning i grupp för ungdomarna –  två timmar i veckan (Medveten närvaro, Att stå ut i svåra situationer/Att stå ut i kris, Känsloreglering, Relationsfärdigheter, Den gyllene Medelvägen)
 • Färdighetsträning för föräldrar eller
  ”Multi Family Skills Training Group”, där både ungdom och förälder/föräldrar deltar
 • Telefonkonsultation till ungdom (individualterapeuten)
 • Telefonkonsultation till föräldrar/anhöriga (färdighetstränaren)
 • Teamkonsultation och handledning till terapeuterna en gång i veckan
 • Föräldrasessioner vid behov
 • Familjeterapisessioner vid behov

Familjeterapisessioner och Föräldrasessioner syftar till att förbättra kommunikationen i familjen, förbättra konflikthantering – och problemlösning, öka föräldrarnas förståelse för ungdomens känslomässiga sårbarhet, öka föräldrarnas uppmärksamhet på ungdomens positiva beteenden, rikta uppmärksamhet mot föräldrarnas egna svårigheter gällande emotionsreglering samt att hantera kriser som uppstår, allt genom att lära sig, öva och tillämpa nya färdigheter från färdighetsträningen. Medveten närvaro och validering är centrala färdigheter i familje-och föräldraarbetet.

DBT för ungdomar går att finna runt om i Sverige, från norr till söder och många Barn-och ungdomspsykiatriska mottagningar erbjuder idag DBT som behandlingsalternativ. På en del behandlingshem runt om i Sverige går DBT-behandling också att finna, ofta sker behandlingen i samarbete med Barn-och ungdomspsykiatrin.

Hur föräldrar eller andra viktiga familjemedlemmar/vuxna inkluderas i behandlingen kan se olika ut i olika DBT-team. Föräldramedverkan är dock en viktig del i behandlingen och anses påverka behandlingsutfallet positivt .

 

 

Boktips 

 • Rathus, J. H. & Miller, A. L. (2015). DBT Skills Manual for Adolescents. New York: Guilford Press. 
 • Rathus, J. H. & Miller, A. L. (2007). Dialectical Behavior Therapy with  Suicidal Adolescents.. New York: Guilford Press. 
 • Sheri Van Dijk, MSW. (2011). Don´t let your emotions run your life for teens., New Harbinger
 • Callahan, C. (2008). Dialectical Behavoir Therapy Children & Adolescents,. Oakland , CA:New Harbinger Publications
 • Harvey, P. (2013). Dialectical Behavoir Therapy for  At –Risk Adolescents, A Practitioner´s Guide to Treating Challenging Behavior Problems, Oakland , CA: New Harbinger Publications
 • Harvey, P. (2009). Parenting a child who has intense emotions , Oakland , CA: New Harbinger Publications